Algemene voorwaarden Must-Motorreizen

 

 

 

1. Algemeen.

 

Must-Motorreizen organiseert persoonlijke en groep motorvakanties op basis van eigen vervoer (eigen motor).

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die Must-Motorreizen afsluit met haar deelnemer.

 De reisovereenkomst komt tot stand door middel van een schriftelijke bevestiging van de reis door de deelnemer.

 

2.  Deelnemers aantal.

Het minimum aantal deelnemers aan een van de groepsreizen van Must-Motorreizen staat bij elke reis vermeld. Als er niet genoeg deelnemers zijn heeft Must-Motorreizen het recht de reis te annuleren. Must-Motorreizen zal, reisom terugbetalen, of een passend alternatief aanbieden.

De deelnemer wordt uiterlijk 5 weken voor de aanvang van de reis hiervan op de hoogte gesteld.

 

3. Betaling.

Nadat Must-Motorreizen een boekings formulier heeft ontvangen zal zij een faktuur versturen met daarin vermeld een aanbetaling van de reis en de datum waarop het restant betaald dient te zijn.

Een eventule ferry overtocht wordt meteen in de aanbetaling meegenomen.

Must-Motorreizen rekent geen administratiekosten.

De aanbetaling dient uiterlijk 14 dagen na bevestiging op de rekening van Must-Motorreizen te zijn bijgeschreven.

De aanbetaling is 35% van de totale reissom met een minimum van € 150, restitutie van ferrykosten is niet mogelijk.

Het restant bedrag moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis op rekening van Must-Motorreizen zijn bijgeschreven.

De overeenkomst tussen de deelnemer en Must-Motorreizen komt tot stand indien de deelnemer per bookings formulier, e-mail, schriftelijk danwel mondeling aangeeft te willen deelnemen aan een van de reizen. De overeenkomst is defenitief na aanbetaling (zie boven) van de reissom en de deelnemer een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van Must-Motorreizen.

Zonder volledige betaling kan deelnemer geen aanspraak of gebruik maken van de door Must-Motorreizen aangeboden reizen. indien na  aanmaning betaling uitblijft wordt deelnemer uitgesloten van deelname. Gemaakte kosten zijn geheel voor rekening deelnemer.

Must-Motorreizen heeft het recht tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.

 

4. Wijzigingen door deelnemer.

De deelnemer kan tot uiterlijk zes weken voor vertrek wijzigingen in de overeenkomst middels een schriftelijk verzoek indienen bij Must-Motorreizen.

Must-Motorreizen zal deze verzoeken daar waar mogelijk doorvoeren en eventuele kosten doorberekenen in de reissom.

 

5. Annulering door Deelnemer.
Indien een deelnemer een reisovereenkomst wil annuleren zijn de volgende bedragen verschuldigd:

5.1. bij annulering tot 6 weken vóór de dag van vertrek 25% van de reissom

5.2. bij annulering van 6 tot 3 weken vóór de dag van vertrek 35% van de reissom

5.3. bij annulering van 3 to 1 week vóór de dag van vertrek 75% van de reissom

5.4. bij annulering van 1 week tot de dag van vertrek de volledige reissom

 

6. Verzekeringen

De deelnemer is verplicht een reis repatriëring/bagage en ongevallenverzekering af te sluiten voor de duur van de reis. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is aan te raden.

 

7. Aansprakelijkheid

Must-Motorreizen is en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortkomt uit ongevallen of verkeersdeelname van een deelnemer.

De deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn of haar deeelname aan het verkeer.

Must-Motorreizen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt is als gevolg van:

Overmacht zoals rampen, ziekte, technische mankementen, politieke gebeurtenissen.

Wijziging in reis zoals noodgedwongen verlenging of verkorting verblijf en daaruit voortvloeiende kosten.

Indien een deelnemer niet aan zijn of haar gemaakte afspraken voldoet.

Indien een deelnemer handelingen verricht die niet in overeenstemming zijn met de gemaakte afspraken.

Ongeval, schade, diefstal, verlies of nalatigheid door of berokkend aan de deelnemer ongeacht door weke oorzaak ontstaan.

Schade als gevolg van uitzetting/weigering van deelnemer in land van bestemming of land van doorreis.

Must-Motorreizen zal vooraf met de deelnemer verkeerssituaties bespreken en aanwijzingen geven om de deelnemer zo goed en veilig mogelijk voor te bereiden op verkeer deelname tijdens de reis.

Must-Motorrezen zal vooraf een kleding advies afgeven.

 

8. Documenten

De deelnemer moet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten.

Daaronder wordt verstaan een geldig paspoort(identiteitsbewijs), rijbewijs, evt. medisch paspoort en groene kaart geldig in het land waarin wordt gereisd.

Indien de deelnemer de reis niet kan maken wegens het ontbreken van de vereiste documenten komt de schade ten gevolge daarvan geheel voor rekening van de deelnemer.

 

9. Gedrags regels

De deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de reisleider op te volgen.

Must-Motorreizen is niet aansprakelijk indien er schade ontstaat na niet juist opvolgen van aanwijzingen.

Indien de deelnemer ongeoorloofd gedrag vertoont zal de reisleiding de deelnemer verzoeken om zich correct te gedragen.

Indien de deelnemer zich ongeoorloofd blijft gedragen kan de reisleiding besluiten om de deelnemer verdere deelname aan de reis te ontzeggen, eventuele kosten zijn geheel voor rekening van deelnemer en Must-Motorreizen zal geen restitutie uitkeren.

De deelnemer wordt gevraagd bij het boeken van een reis om eventuele gezondheids beperkende implicaties bekend te maken bij Must-Motorreizen, de reisleiding kan daarmee dan rekening houden.

De deelnemer wordt geacht om over voldoende lichamelijke conditie te beschikken om de reis te volbrengen.

Must-Motorreizen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende lichamelijke conditie tijdens de reis.

 

10. Technisch & service

De deelnemer wordt geacht de reis te ondernemen met een motor voertuig dat technisch in orde is om de reis te volbrengen. Met name banden kunnen in sommige landen door ruwer asfalt sneller slijten.

De begeleider van Must-Motorreizen, zal indien noodzakelijk, binnen zijn mogelijkheden de deelnemer voorzien van hulp en bijstand.

Daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

 

11. Communicatie.

Fakturen, reisinformatie en reisbescheiden zoals tickets en boekingen zullen schriftelijk dan wel via e-mail verstuurd worden. Reisinformatie en reisbescheiden worden uiterlijk 1 week voor vertrek aan de deelnemer aangeboden.

Digitale routes/Road books zullen uitsluitend electronisch aangeleverd worden.

 

12.  Klachten.

Indien de deelnemer tijdens de reis een klacht en/of probleem ervaart dan dient de deelnemer dit direct aan de reisleider van Must-Motorreizen bekent te maken.

De begeleider kan, binnen zijn mogelijkheden, dit voor alle deelnemende partijen op een acceptabele wijze trachten op te lossen.

Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost tijdens de reis dan moet deze uiterlijk binnen 2 weken na terugkeer van de reis schriftelijk en voorzien van motivatie worden ingediend bij Must-Motorreizen.